วัตถุประสงค์

  • เพื่อสำรวจสถานการณ์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และการเข้าใจดิจิทัลของเด็กไทย ปี พ.ศ. 2563-2564 ในการจัดทำข้อมูลกลางการรู้เท่าทัน และการเฝ้าระวัง ของเด็กไทย อายุ 6-12 ปี
  • เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ในการสร้างให้เด็กไทยอายุ 6-12 ปี รู้เท่าทันสื่อ
  • เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัล พร้อมทั้งสถานการณ์เร่งด่วนของเด็กไทย อายุ 6-12 ปี