สื่อการเรียนรู้

สมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

ด้านที่ 2

วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินสื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล

ด้านที่ 3

สร้างสรรค์เนื้อหา และข้อมูลสารสนเทศ

ด้านที่ 4

ประยุกต์ใช้ และสร้างการเปลี่ยนแปลง