สื่อการเรียนรู้

1.1 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

ที่มา: สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

← ย้อนกลับ