สื่อการเรียนรู้

3.1 Coding the Future : Coding สร้างการเรียนรู้

ที่มา: การเรียนการสอน Coding & Robotics เป็นการปูพื้นฐานสำคัญในผู้เรียนสามารถ ‘คิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ’ (Computational Thinking Skills) ควบคู่กับการบูรณาการร่วมกับศิลปะทำให้เกิดทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้ คิดเองได้ ทำเองเป็น สร้างสรรค์นวัตกรรม เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 และนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ผลิตโดย : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

← ย้อนกลับ