สื่อการเรียนรู้

4.2 Hate Speech : วาจาประทุษร้าย

ที่มา: โดย: No School School นำเสนอ ‘ทางเลือกทางความคิด’ และ ‘แนะนำให้รู้จัก’ แนวคิดต่างๆ ที่โรงเรียนไทยไม่ได้สอน ทั้งด้านปรัชญา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ

← ย้อนกลับ