สื่อการเรียนรู้

1.2 EP.10 การรู้เท่าทันสื่อ / การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์

ที่มา: ชุดคำถามเด็ก ชุดคำถามเด็ก 100% 18 สารพัด ช่างแปลก CHANNEL โดย วิทยาลัยสารพัดช่างภาคีของประเทศไทย สารพัด ช่างแปลก CHANNEL โดย วิทยาลัยสารพัดช่างภาคีของประเทศไทย

← ย้อนกลับ